යුතුකම පෙරට – Yuthukama Perata

යුතුකම පෙරට – Yuthukama Perata

Dear Friends,

“යුතුකම පෙරට”
‘සාමය හා යුද්ධය මැද ශල්ය වෛද්ය වරයකු ගේ ජීවිතය”
මගේ ශල්ය වෛද්ය ජීවිතයේ අත්දැකීම් අනුසාරයෙන් මා විසින් රචිත මෙම ග්රන්ථය කියවීමට, පහත ඇති Download E book බොත්තම තදකර නොමිලයේ බාගත කරගන්න.

(යුතුකම පෙරට) Yuthukama Perata is the Sinhala version of the book authored by me titled ‘In The Line of Duty’: the life and times of a surgeon in war and peace. Anyone interested in reading this book can download it by clicking this ‘Download E-book’ button below:

Please note: This file might take sometime to download, depending on your internet speed. Don’t forget to save the file after downloading to your computer if you like to keep it for offline reading. Thank you!

You can also read it on our website by using the below reader! You have to wait until it loads the file for you on to the viewer!

Please feel free to share this post with anyone whom you think will need it, it could be help them, thank you for your support in advance!

(යුතුකම පෙරට) Yuthukama Perata

You can also check on my other SINHALA BLOG stories on this link below:

‘SINHALA BLOG

You also might be interested in watching some of our other photo gallery links are given here : ‘WAR FRONT – 1’‘WAR FRONT – 2’ / ‘PHOTO GALLERY – PICTORIAL JOURNEY OF SURGERY’ / ‘MY LIFE’ / ‘SPORTS’

Our Video gallery link: ‘Video Gallery’

Leave a Reply